Informacja: +49 (0) 2385 92190 info@orthocaps.de
Login
Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Orthocaps GmbH do stosowania w stosunkach handlowych z firmami


§1 Obowiązywanie warunków

Orthocaps GmbH (zwana dalej „Orthocaps”) tworzy i rozpowszechnia urządzenia i usługi, które pomagają stomatologom w stawianiu diagnozy jak również w planowaniu i przeprowadzaniu leczenia wadliwego ustawienia zębów i szczęki. W tym celu firma oferuje system oparty na software (software jest chronione prawem autorskim) wspierającym planowanie i leczenie wad zgryzu i/lub wadliwego ustawienia zębów (dalej: software orthocaps), ocenę przypadku jak również urządzenia do przeprowadzania leczenia.

Oferty, dostawy i usługi orthocaps względem stomatologów dokonywane są wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Obowiązują one również dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych, również jeżeli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Niniejsze warunki zostają uznane za przyjęte najpóźniej w momencie skorzystania z usługi lub odbioru towaru. Potwierdzenia stomatologów ze wskazaniem na ich własne warunki handlowe jest niniejszym wykluczone.

Wszelkie odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych uzgodnienia, zapewnienia i gwarancje jakości zawarte między orthocaps i stomatologiem należy sporządzić w formie pisemnej.

§2 Opis urządzeń i usług orthocaps

Ocena przypadku jest bezpłatną usługą online dla klientów orthocaps, która jest dostępna na naszej stronie orthocaps. Służy ona jako pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania odnośnie software orthocaps lub urządzeń orthocaps jak również do znalezienia informacji na temat odpowiednich urządzeń orthocaps. Stomatolog może przesłać w formie elektronicznej krótki opis celu leczenia, po czym otrzyma od orthocaps odpowiedź na temat najlepszego wykorzystania usług i urządzeń orthocaps.

W celu zasięgnięcia dalszej porady orthocaps udostępnia bezpłatną usługę planowania leczenia, świadczoną przez wyspecjalizowanych ortodontów jak również internetowy dostęp do software orthocaps.

Urządzenia orthocaps to aparatura do leczenia ortodontycznego tworzona indywidualnie przez specjalistyczne laboratorium orthocaps w Niemczech. Do produkcji aparatury orthocaps wykorzystuje wyłącznie materiały dopuszczone w Niemczech.


§3 Ochrona danych, transmisja danych

Transmisja i przetwarzanie danych osobowych i danych dotyczących zdrowia do wzgl. przez orthocaps jak również przechowywanie tych danych przez osobę trzecią z upoważnienia orthocaps wymaga ważnej zgody pacjenta, którego te dane dotyczą. Zgoda ta musi zostać przekazana orthocaps przez stomatologa w formie pisemnej przez transmisją danych.

§4 Certyfikacja, odpowiedzialność i gwarancja stomatologa

Orthocaps udziela certyfikacji jedynie stomatologom w celu użytkowania urządzeń i usług Orthocaps. Orthocaps oferuje swoje urządzenia i usługi wyłącznie stomatologom, którzy w momencie rozpoczęcia użytkowania posiadają certyfikację. Wymagane warunki, które należy spełnić w celu uzyskania certyfikacji można pobrać ze strony Orthocaps. Dopiero po przeprowadzeniu procesu certyfikacji stomatolodzy są upoważnieni do korzystania z usług i urządzeń Orthocaps, w szczególności do sporządzania planów leczenia dla określonych pacjentów z uwzględnieniem systemu Orthocaps.

Decyzje dotyczące pobrania wyników, diagnostyki, sporządzania planu i leczenia pacjentów są podejmowane przez stomatologa na jego własną i wyłączną odpowiedzialność oraz po obszernym i całkowitym wyjaśnieniu wszelkich kwestii pacjentom. Odpowiedzialność stomatologa za leczenie ortodontyczne obejmuje wyraźnie kontrolę, analizę, modyfikację i zatwierdzenie propozycji Orthocaps w ramach planowania leczenia. W zakresie wyłącznej odpowiedzialności stomatologa leży realizowanie zaleceń Orthocaps lub decydowanie o tym, czy urządzenia i usługi Orthocaps są odpowiednie do zastosowania w przypadku określonego pacjenta,  czy nadają się do określonego wykorzystania lub osiągnięcia określonego efektu.

Stomatolog zapewnia, że w momencie rozpoczęcia korzystania z usług i użytkowania urządzeń Orthocaps posiada prawo wykonywania zawodu jako stomatolog. W przypadku leczenia pacjentów posiadających ustawowe ubezpieczenie zdrowotne stomatolog musi ponadto zagwarantować, że został dopuszczony do udzielania opieki lekarskiej jako stomatolog kontraktowy. Ma on obowiązek przestrzegania przepisów zawodowych i związanych z prawem stomatologów kontraktowych, w szczególności mającego znaczenie prawa izb, piątej księgi Kodeksu Socjalnego, federalnych umów ramowych stomatologów i wytycznej w sprawie ortodoncji Wspólnego Komitetu Federalnego.

Stomatolog nie ma prawa korzystania z urządzeń i usług Orthocaps, jeżeli jego prawo wykonywania zawodu jako stomatolog lub - w przypadku leczenia pacjentów posiadających ubezpieczenie ustawowe - dopuszczenie do udzielania opieki jako stomatolog kontraktowy wygaśnie, zostanie wstrzymane, odebrane wzgl. cofnięte. Stomatolog musi zapewnić, że użytkuje on urządzenia i usługi Orthocaps zgodnie ze stanem rozpoznania stomatologicznego jak również powszechnie uznanym standardem przemysłowym jak również stosuje się do przepisów i wskazówek dotyczących użytkowania produktów i usług Orthocaps. Stomatolog musi zwolnić Orthocaps od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń i usług Orthocaps lub uzyskaniem niepełnej wzgl. błędnej informacji.

Stomatolog jest zobowiązany do regularnego zasięgania informacji ze strony internetowej Orthocaps o zmianach cen i warunków handlowych dotyczących urządzeń i usług Orthocaps.


§5 Ogólne ryzyka

Możliwe ryzyka związane z leczeniem przy pomocy urządzeń Orthocaps nie różnią się od tych wynikających z użytkowania innych ortodontycznych urządzeń/aparatur do leczenia.  Orthocaps zaleca przeprowadzanie leczenia ortodontycznego u pacjentów z ustabilizowanym stanem przyzębia i zębów. Stosowanie urządzeń i usług Orthocaps może nieść ze sobą kilka niżej wymienionych ryzyk. Wiele z podanych ryzyk może wystąpić również bez zastosowania leczenia ortodontycznego. Stomatolog jest zobowiązany do objaśnienia swoim pacjentom między innymi, ale nie wyłącznie, poniższych ryzyk, o ile jest to konieczne w poszczególnych przypadkach.

Anatomiczne cechy szczególne, jak na przykład nietypowo ukształtowane zęby mogą wydłużyć czas trwania leczenia i ujemnie oddziaływać na jakość wyniku leczenia lub możliwość uzyskania oczekiwanego efektu.

Po zastosowaniu urządzeń ortodontycznych można oczekiwać pewnej wrażliwości zębów.

Dziąsła, policzki i wargi mogą być poobcierane lub podrażnione.

Zęby po leczeniu mogą się przesuwać. Przy regularnym noszeniu nakładek retencyjnych po zakończeniu leczenia ortodontycznego można zredukować tę tendencję.

U pacjentów leczących się ortodontycznie spożywających produkty zawierające cukier, którzy nie czyszczą dokładnie zębów lub nie stosują wystarczającej higieny jamy ustnej, może wystąpić próchnica, choroby przyzębia, zapalenia dziąseł lub jasne punkty na zębach (np. odwapnienia).


Nakładki mogą tymczasowo wpływać na zdolność mówienia.

Użytkowanie nakładek może tymczasowo powodować wzmożony ślinotok lub suchość w jamie ustnej. Określone leki mogą wzmacniać ten efekt.

W przypadku niektórych zębów może być konieczna redukcja szkliwa, w celu stworzenia miejsca dla przemieszczania się zębów.

Ogólne choroby medyczne i zażywane leki mogą również wpływać na leczenie ortodontyczne.

Leczenie może ujemnie oddziaływać na stan kości i dziąseł podpierających zęby.

Zabiegi chirurgiczne mogą być niezbędne, w celu skorygowania stłoczenia zębów lub poważnych nieprawidłowości w ustawieniu szczęki. Jeżeli przeprowadzenie takich zabiegów będzie konieczne, należy uwzględnić ryzyka związane z anestezją i gojeniem.

Ząb wcześniej uszkodzony lub wyleczony może zostać w znacznym stopniu uszkodzony na skutek leczenia ortodontycznego. W rzadkich przypadkach może być konieczne dalsze leczenie stomatologiczne (np. leczenie endodontyczne wzgl. dalsze kroki mające na celu odbudowę zęba).

Dziąsła, policzki i wargi mogą być poobcierane lub podrażnione.

Istniejąca odbudowa zęba (np. korona) może się obluzować, co wiąże się z jej ponownym zacementowaniem lub w niektórych przypadkach nawet jej odnowieniem.

U pacjentów leczących się ortodontycznie spożywających produkty zawierające cukier, którzy nie czyszczą dokładnie zębów lub nie stosują wystarczającej higieny jamy ustnej, może wystąpić próchnica, choroby przyzębia, zapalenia dziąseł lub jasne punkty na zębach (np. odwapnienia).

 Krótkie, kliniczne korony mogą prowadzić do problemów z retencją i utrudniać przemieszczanie się zębów przy zastosowaniu nakładki ortodontycznej.

W przypadku niektórych pacjentów długość korzenia zęba może ulec skróceniu w wyniku leczenia ortodontycznego. Może to ujemnie wpłynąć na długość życia zębów.

Nakładki ortodontyczne mogą się złamać.

Nakładki ortodontyczne lub ich części mogą zostać przypadkowo połknięte lub trafić do dróg oddechowych. Ryzyko to jest zwiększone, jeżeli nakładki zostaną skrócone lub zmodyfikowane przez stomatologa.

W rzadkich przypadkach występują również problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, które mogą powodować bóle stawu, bóle głowy wzgl. dolegliwości laryngologiczne.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne.

W celu uniknięcia supererupcji wszystkie zęby powinny być przynajmniej częściowo przykryte.
 
§6 Oferta i zawarcie umowy
 
Oferty Orthocaps są niewiążące i niezobowiązujące. Oświadczenia dotyczące przyjęcia i pozostałe zamówienia wymagają potwierdzenia Orthocaps w formie pisemnej lub przekazu telekomunikacyjnego pod rygorem nieważności.

Jeżeli zapytanie/zamówienie/zgłoszenie przypadku przez stomatologa kwalifikuje się w myśl § 145 kodeksu cywilnego jako oferta, Orthocaps może ją przyjąć w ciągu tygodnia od momentu wpłynięcia. Od tego momentu stomatolog jest związany ofertą.

Orthocaps zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy ze stomatologiem, który w momencie złożenia oferty nie posiadał certyfikacji.

Pracownicy, przedstawiciele i  pełnomocnicy Orthocaps nie są uprawnieni do zawierania dodatkowych porozumień ustnych lub składania ustnych zapewnień, wykraczających poza treść pisemnej umowy.

§ 7 Ceny

Cenniki Orthocaps lub informacje o podanych cenach są ofertą niewiążącą. Miarodajne są wyłącznie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia Orthocaps ewent. doliczając obowiązujący ustawowy podatek obrotowy jak również koszty opakowań, usług pocztowych i przewozu. Dodatkowe dostawy i usługi są rozliczane oddzielnie.

W odniesieniu do kosztów opakowań, usług pocztowych i przewozu Orthocaps jest upoważnione do wybrania korzystnego dla stomatologa sposobu dostawy.


§ 8 Dostawa, czas dostawy i usługi

Wysyłka nakładek Orthocaps odbywa się z miejscowości Hamm na koszt producenta, korzystną drogą dostawy zgodnie z wyborem Orthocaps. W przypadku szczególnych życzeń stomatolog może poprosić o dodatkowe zabezpieczenia, jednak dodatkowe koszty będą naliczane stomatologowi oddzielnie.

Okresy i terminy dostawy są wiążące jedynie wtedy, gdy w potwierdzeniu zamówienia są one wyraźnie i pisemnie oznaczone jako wiążące.

Opóźnienia w dostawie i wykonaniu usługi, zaistniałe z powodu siły wyższej jak również z powodu zdarzeń, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają Orthocaps produkcję lub dostawę zamówionych nakładek nie tylko tymczasowo - zaliczają się do tego w szczególności strajki, lokaut, zarządzenia urzędowe itd., również gdy mają one miejsce u dostawców Orthocaps lub ich poddostawców -  nie następują z winy Orthocaps również w przypadku wiążących terminów i okresów. Uprawniają one Orthocaps do przesunięcia terminu dostawy wzgl. usługi o czas trwania utrudnienia włączając odpowiedni czas przygotowań lub całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy z powodu niewypełnionej jeszcze części umowy.

Jeżeli utrudnienie trwa dłużej niż 4 tygodnie, stomatolog, po odpowiednim wyznaczeniu późniejszego terminu, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niewypełnionej jeszcze części umowy. Jeżeli czas dostawy się przedłuża lub Orthocaps zostanie zwolnione z zobowiązania, stomatolog nie może oprzeć na tych aspektach swoich roszczeń o odszkodowanie. Orthocaps może powołać się wymienione okoliczności jedynie po niezwłocznym poinformowaniu o tym stomatologa.

Orthocaps jest każdorazowo uprawnione do dokonywania dostaw i usług częściowych, chyba że, nie jest to korzystne dla stomatologa.

Dotrzymanie zobowiązań dotyczących dostawy i usług przez Orthocaps przewiduje punktualne i należyte wypełnienie zobowiązań przez stomatologa. Niekompletne złożenie wymaganych dokumentów może prowadzić do opóźnień.

Jeżeli stomatolog zalega z przyjęciem zamówienia, Orthocaps jest uprawnione do żądania odszkodowania za szkody powstałe po jego stronie; wraz z wystąpieniem zwłoki w przyjęciu zamówienia ryzyko przypadkowego uszkodzenia i zniszczenia nakładek Orthocaps przechodzi na stomatologa.

§ 9 Przejście ryzyka

Ryzyko przechodzi na stomatologa, w momencie, gdy przesyłka zostaje należycie przekazana osobie lub firmie dokonującej transportu lub opuszcza magazyn Orthocaps w celu wysyłki do odbiorcy. Jeżeli wysyłka zostaje opóźniona na życzenie stomatologa, ryzyko wraz z zawiadomieniem o gotowości do wysyłki Orthocaps przechodzi na niego.

§ 10 Roszczenia z tytułu wad fizycznych rzeczy

Orthocaps gwarantuje, że dostarczone nakładki Orthocaps będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych i będą posiadać uzgodnioną w umowie jakość. Termin dla dochodzenia roszczeń z tytułu wad wynosi rok od daty dostarczenia towaru.

Stomatolog jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych nakładek Orthocaps pod względem braku wad niezwłocznie po ich otrzymaniu. O ile podczas dokładnej kontroli zostaną ujawnione wady, stomatolog jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym na piśmie Orthocaps, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania nakładek Orthocaps. O wadach, które nie mogły być stwierdzone również podczas dokładnej kontroli w tym terminie, należy poinformować Orthocaps na piśmie niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od momentu ich stwierdzenia. W pozostałych przypadkach obowiązuje § 377 kodeksu handlowego.

Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy ogranicza się według uznania Orthocaps do wycofania wadliwych nakładek i dostarczenia nakładek wolnych od wad lub usunięcia wad poprzez naprawę. Prawo do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia przysługuje stomatologowi jedynie wtedy, gdy w ciągu 4 tygodni od należytego poinformowania o powstaniu wad nie zostanie mu przyznane zadośćuczynienie za wadliwe towary.

Prawo do roszczeń z tytułu wad fizycznych rzeczy względem Orthocaps przysługuje jedynie zlecającemu stomatologowi i nie jest ono zbywalne.

Odpowiedzialność za wadliwą usługę ogranicza się do ponownego wykonania usługi wolnej od wad.

§ 11 Płatność

Rachunek wystawiony przez Orthocaps jest wymagalny w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku bez potrąceń skonto. Inne terminy zapłaty mogą zostać uzgodnione na piśmie.

Orthocaps akceptuje płatność gotówką, przelewem, poprzez polecenie zapłaty i za pobraniem. W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy Orthocaps może ograniczyć możliwości zapłaty. Orthocaps nie akceptuje płatności od pacjentów lub instytucji ponoszących koszty łącznie z płatnościami wykonywanymi w imieniu pacjenta przez stomatologa lub instytucję ponoszącą koszty.

Orthocaps jest uprawnione, również w przypadku inaczej brzmiącego rozliczenia stomatologa, do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet jego wcześniejszych długów i poinformowania stomatologa o rodzaju dokonanego rozliczenia. Jeżeli koszty i odsetki już powstały, Orthocaps jest uprawnione do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, następnie odsetek i ostatecznie na poczet świadczenia głównego.

Płatność jest uznawana za dokonaną dopiero wtedy, gdy Orthocaps będzie dysponować odpowiednią kwotą.

Jeżeli stomatolog popadnie w zwłokę, Orthocaps jest uprawnione od określonego momentu do żądania odsetek w wysokości 8 punktów procentowych ponad podstawową stopę procentową jako odszkodowanie zryczałtowane.  Należy wyznaczyć mniejsze odsetki, jeżeli stomatolog wykaże mniejsze obciążenie. Wykazanie wyższej szkody przez Orthocaps jest dozwolone.
 
Potrącenia i dochodzenie praw zatrzymania jest dozwolone jedynie wtedy, gdy wierzytelność wzajemna stomatologa zostanie stwierdzona w sposób niepodważalny i prawomocny.

§ 12 Odszkodowanie w przypadku anulowania zamówienia

W przypadku anulowania zamówienia na nakładki Orthocaps po zatwierdzeniu zlecenia przez stomatologa całkowite koszty laboratoryjne są wymagalne jako zryczałtowane odszkodowanie. Stomatolog ma prawo do wykazania, że po stronie Orthocaps nie powstały szkody wzgl. powstały szkody mniejsze niż żądane ryczałty.


§ Odpowiedzialność Orthocaps

Orthocaps w przypadku winy umyślnej lub rażącego zaniedbania odpowiada zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

Ponadto Orthocaps odpowiada jedynie zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt z powodu spowodowania zagrożenia życia, zdrowia i uszkodzenia ciała lub z powodu zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych. Roszczenie o odszkodowanie za naruszenie istotnych obowiązków umownych jest jednak ograniczone do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Odpowiedzialność Orthocaps w przypadku rażącego zaniedbania jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, jeżeli nie wystąpią żadne sytuacje wyjątkowe, określone w ust. 2 zdanie 1.

Roszczenia o utracony zysk, zaoszczędzone środki, o roszczenia o odszkodowanie osób trzecich jak również inne szkody pośrednie i następcze nie mogą być wymagane, chyba że, celem zagwarantowania przez Orthocaps cechy jakości jest zabezpieczenie stomatologa przed takimi szkodami.

O ile odpowiedzialność Orthocaps jest wykluczona lub ograniczona, obwiązuje to również dla pracowników umysłowych, pracowników, przedstawicieli i pełnomocników Orthocaps.


§ 14 Dokumenty

Dokumenty przekazane Orthocaps przechodzą na własność Orthocaps. Nie są one zwracane stomatologowi. Stomatolog, zgodnie ze swoim obowiązkiem sporządzania dokumentacji na podstawie prawa zawodowego wzgl. prawa dotyczącego stomatologów kontraktowych, jest zobowiązany do wykonywania kopii dokumentów i przechowywania ich przez określony ustawowo okres czasu. Orthocaps nie ponosi odpowiedzialności za utratę dokumentów i danych poprzez ich przekazanie i przetwarzanie. Stomatolog jest w tym wypadku zobowiązany do ponownego przekazania odpowiednich dokumentów i danych do Orthocaps, o ile są one niezbędne do należytej realizacji zlecenia.

Dokumenty przekazane przez stomatologa, związane bezpośrednio z procesem produkcji, jak np. fotokopie, są sprawdzane przez Orthocaps i mogą zostać uznane za nieodpowiednie. Jeżeli zostaną uznane za nieodpowiednie, stomatolog udostępni dokumenty zastępcze, o ile są one niezbędne do należytej realizacji zlecenia.

Dokumenty fizyczne, takie jak fotokopie i modele badawcze, będą przechowywane przez Orthocaps jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne do należytego wypełnienia stosunków umownych. Ostatecznie zostaną one zniszczone lub zarchiwizowane według uznania Orthocaps. Orthocaps może wykorzystać dokumenty wewnętrznie, włączając, ale nie ograniczając się do fotokopii, zdjęć rentgenowskich, fotografii, filmów i modeli badawczych itd. w celach przeprowadzenia konsultacji ortodontycznych/stomatologicznych, dalszych szkoleń i do celów badawczych, publikacji w magazynach specjalistycznych lub do wykorzystania w profesjonalnych materiałach dodatkowych, o ile pacjent wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę lub odpowiednie dane i dokumenty zostaną uczynione anonimowymi.

§ 15 Stosowane prawo, właściwość miejscowa, częściowa nieważność

Dla niniejszych warunków handlowych i ogólnych stosunków prawnych między Orthocaps i stomatologiem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia konwencji wiedeńskiej i niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego nie znajdują zastosowania.

Właściwością miejscową jest Hamm. W przypadku wielu właściwości miejscowych Orthocaps ma prawo wyboru.

Jeżeli postanowienie w niniejszych warunkach handlowych lub postanowienie w ramach innych porozumień jest lub stanie się nieważne, nie naruszy to ważności wszystkich pozostałych postanowień lub porozumień. O ile postanowienie nie jest istotną częścią umowy lub jest nieważne, treść umowy odnosi się do przepisów ustawowych.